Home > Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

1.  Definície

1.1 Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) spolu s príslušnou zmluvou (ďalej len Zmluva), upravujú vzťah Poskytovateľa a Objednávateľa pri zverejnení reklamného spotu na digitálnych reklamných LCD obrazovkách, ktorých prevádzkovateľom je Poskytovateľ.

1.2 Poskytovateľ je živnostníkom oprávneným  podnikať  v oblasti reklamy a propagačnej činnosti a má záujem o reklamnú spoluprácu s Objednávateľom pri vysielaní reklamných spotov.

1.3 Reklama je verejné oznámenie prezentované na digitálnych reklamných LCD obrazovkách za odplatu alebo inú podobnú protihodnotu vrátane vlastnej propagácie, ktorého zámerom je podporiť predaj, nákup alebo nájom tovaru alebo služieb vrátane nehnuteľností, práv a záväzkov, alebo dosiahnuť iný účinok sledovaný Objednávateľom reklamy.

1.4 Reklamný spot je krátke reklamné oznámenie zaradené do reklamného bloku prezentované na digitálnych LCD obrazovkách.

1.5 Reklamná kampaň je obdobie prezentácie reklamného spotu v reklamných blokoch na digitálnych reklamných LCD obrazovkách.

2.  Zverejnenie reklamy

2.1 Poskytovateľ sa zaväzuje verejne prezentovať reklamu objednanú Objednávateľom na digitálnych reklamných LCD obrazovkách v reklamných spotoch podľa podmienok dohodnutých v Zmluve a VOP.

2.2 Poskytovateľ bude prezentovať reklamné spoty Objednávateľa na digitálnych reklamných LCD obrazovkách, v reklamných blokoch v čase od 07.00 – 22.00 hod.

2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje verejne prezentovať reklamný spot dodaný Objednávateľom, alebo reklamný spot vyhotovený pre Objednávateľa podľa Zmluvy a VOP.

2.4 V prípade, že reklamný spot vyhotoví Poskytovateľ, zaväzuje sa zaslať Objednávateľovi reklamný spot na kontrolu. Objednávateľ sa zaväzuje upravený reklamný spot bezodkladne skontrolovať a následne zaslať Poskytovateľovi svoj súhlas alebo nesúhlas so zverejnením vyhotoveného reklamného spotu. V prípade nesúhlasu Objednávateľa sa prerušuje plynutie lehoty začatia reklamnej kampane.

2.5 Ak reklamný spot dodá Objednávateľ, tak sa zaväzuje dodať Poskytovateľovi reklamný spot na vhodnom nosiči (CD, DVD, USB kľúč) upravený pre zverejnenie na reklamnej obrazovke podľa technických podmienok dohodnutých v Zmluve aspoň 10 dní pred začiatkom reklamnej kampane.

2.6 V prípade, že reklamný spot dodaný Objednávateľom nie je upravený pre zverejnenie na reklamnej obrazovke, Poskytovateľ je oprávnený upraviť reklamný spot pre potreby zverejnenia a upravený reklamný spot zaslať Objednávateľovi na kontrolu. Objednávateľ sa zaväzuje upravený reklamný spot bezodkladne skontrolovať a následne zaslať Poskytovateľovi svoj súhlas alebo nesúhlas so zverejnením upraveného reklamného spotu. V prípade nesúhlasu Objednávateľa sa prerušuje plynutie lehoty začatia reklamnej kampane.

2.7 Uzavretím Zmluvy dáva Objednávateľ Poskytovateľovi súhlas so šírením reklamy a potvrdzuje, že je nositeľom všetkých práv výrobcu, autorov, prípadne ďalších osôb potrebných k zverejneniu reklamy v dodanej podobe a zároveň potvrdzuje, že neporušuje práva tretích osôb.

2.8 Za porušenie práv tretích osôb v zmysle bodu 2.7 VOP, ktoré spôsobil Objednávateľ svojím konaním, zodpovedá Objednávateľ sám. Poskytovateľ za takto spôsobenú škodu nezodpovedá.

2.9 Objednávateľ na vyžiadanie súčasne priloží k reklamnému spotu kópie príslušných dokumentov, ktoré obsahujú identifikačné údaje autora reklamného spotu, preukazujú vysporiadanie autorských práv a práv umelcov k reklamnému spotu, ako aj ďalších práv týkajúcich sa prezentovania reklamného spotu. Na požiadanie Poskytovateľa je Objednávateľ povinný predložiť Poskytovateľovi originály dokumentov k nahliadnutiu.

3.  Platobné podmienky

3.1 Objednávateľ sa zaväzuje riadne uhradiť objednané služby podľa zmluvy o zverejnení reklamy alebo objednávky a to v termíne splatnosti faktúry. Splatnosť faktúry je 7 dní od jej doručenia Objednávateľovi. Faktúra bude mať náležitosti v zmysle Zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.

3.2 Odmena je zaplatená pripísaním sumy vyúčtovanej faktúrou na bankový účet Poskytovateľa. Objednávateľ pri platení viacerých faktúr jednou úhradou je povinný Poskytovateľovi zaslať v deň platenia odmeny presnú špecifikáciu platby podľa jednotlivých faktúr, ktoré uhrádza.

3.3 Ak bude Objednávateľ v omeškaní so splnením platobných povinností podľa bodu 3.1 a bodu 3.2 VOP, lehota reklamnej kampane sa prerušuje a Poskytovateľ nie je povinný prezentovať reklamu dohodnutú v Zmluve bez toho, aby to znamenalo porušenie zmluvných povinností Poskytovateľa, alebo zánik práva okamžite odstúpiť od Zmluvy.

3.4 Za nedodržanie lehoty splatnosti faktúry je Poskytovateľ oprávnený požadovať úrok z omeškania vo výške 0.05 % za každý deň omeškania.

4.  Dôvernosť informácií

4.1 Zmluvné strany súhlasia, že všetky informácie a skutočnosti, ktoré získali akýmkoľvek spôsobom o druhej zmluvnej strane a jej činnosti pri uzavretí a plnení tejto Zmluvy, avšak nielen v súvislosti s ňou, sa považujú za dôverné a majú charakter obchodného tajomstva a Objednávateľ sa zaväzuje takéto informácie a skutočnosti neposkytnúť a nesprístupniť tretím osobám a nevyužiť na iný účel, ako na plnenie tejto Zmluvy. Toto ustanovenie sa nebude vzťahovať na poskytnutie informácií Poskytovateľom tretej strane, ktorá poskytuje finančné a účtovné služby Poskytovateľovi.

4.2 Povinnosť nezverejňovania sa nevzťahuje na informácie a skutočnosti, ktoré: sú verejne prístupné, alebo ktoré sa bez zavinenia zmluvnej strany, ktorá tieto získala stanú verejne prístupnými, alebo boli druhej zmluvnej strane preukázateľne známe pred nadobudnutím platnosti Zmluvy, alebo sa majú sprístupniť a poskytnúť v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, alebo vyžiadania oprávnených orgánov v rozsahu určenom platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

4.3 Ukončenie platnosti a účinnosti Zmluvy z akýchkoľvek dôvodov nemá vplyv na povinnosť zachovávať mlčanlivosť.

4.4 Objednávateľ, ak je fyzickou osobou, podpisom objednávky výslovne, zrozumiteľne, vedome, slobodne a bez akýchkoľvek ďalších podmienok, na základe Poskytovateľom poskytnutých informácií, súhlasí s tým, aby jeho osobné údaje (vrátane osobitných kategórií osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z.z., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o ochrane osobných údajov”), ktorých spracúvanie Poskytovateľom nie je zakázané osobitnými právnymi predpismi) v rozsahu zistiteľnom z úradných dokladov Objednávateľa a to najmä, ale nielen titul, meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, rodné číslo, IČO, DIČ, IČ DPH; boli Poskytovateľom ako prevádzkovateľom informačného systému spracúvané pre jeho potreby vyplývajúce z potvrdenej objednávky (t.j. na tento účel: vedenie účtovnej evidencie a evidencie o obchodných partneroch; výkon práv a povinností vyplývajúcich z potvrdenej objednávky a všeobecne záväzných právnych predpisov; ochrana práv a oprávnených záujmoch Poskytovateľa; firemná štatistika, archivácia a marketing), a taktiež v súvislosti s vyššie uvedených účelom spracúvania ďalej poskytované alebo sprístupňované (ako sprostredkovateľovi, príjemcovi alebo tretej strane) akýmkoľvek osobám, ktoré pre Poskytovateľa na zmluvnom základe vykonávajú činnosti, resp. poskytujú služby súvisiace s dosiahnutím vyššie uvedeného účelu spracúvania (napr. externá účtovnícka firma, advokátska kancelária, predajca alebo spoločnosť vykonávajúca inštaláciu prezentácie, spoločnosť zabezpečujúca pre Poskytovateľa vymáhanie pohľadávok alebo iných povinností vyplývajúcich Objednávateľovi zo zmluvy a pod.)

4.5 Objednávateľ súhlasí s tým, že Poskytovateľ je oprávnený bezodplatne zverejniť reklamný spot Objednávateľa na svojej internetovej stránke a použiť obchodné meno Objednávateľa za účelom referencií a propagácie svojej činnosti, aj po skončení platnosti zmluvy, k čomu mu Objednávateľ udeľuje súhlas podpísaním Zmluvy.

5.  Komunikácia

5.1 Každá zo zmluvných strán je povinná bezodkladne informovať druhú stranu o všetkých dôležitých skutočnostiach týkajúcich sa oblastí spravovaných touto zmluvou a upozorniť na okolnosti, ktoré by mohli spôsobiť ohrozenie prezentovania reklamy podľa Zmluvy.

5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že písomné oznámenia, listiny alebo iné písomnosti určené a adresované druhej zmluvnej strane sa jej budú doručovať na adresu jej sídla zapísanú v Zmluve alebo v obchodnom registri. Ak si druhá zmluvná strana, ktorej je písomnosť určená, túto písomnosť nevyzdvihne do 5 dní od jej uloženia na pošte, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia, aj keď sa o tom druhá zmluvná strana nedozvedela. V prípade zmeny adresy alebo inej relevantnej informácie sa zmluvná strana zaväzuje, bez zbytočného odkladu, túto zmenu písomne (telegramom, faxom alebo elektronickou poštou) oznámiť druhej zmluvnej strane.

5.3 Zmena v registračných údajoch spoločnosti, obzvlášť zmena sídla, štatutárneho orgánu, bankového spojenia, údajov o kontaktných osobách sa nepovažujú za okolnosti meniace Zmluvu. V závislosti od okolností tieto zmeny budú oznámené dotknutou zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane písomne do 5 dní po registrácii zmeny.

6.  Zodpovednosť a sankcie

6.1 Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť prezentovať reklamu, ktorá je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, alebo neoprávnene zasahuje do práv tretích osôb, alebo svojou kvalitou alebo obsahom je v rozpore s oprávnenými záujmami Poskytovateľa. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť umiestniť na reklamnom nosiči reklamu, ktorá má politický, náboženský, odborový, alebo sexuálny obsah.

6.2 V prípade akejkoľvek nespokojnosti Objednávateľa s verejne odprezentovanou reklamou Poskytovateľom, môže túto skutočnosť Objednávateľ uplatniť voči Poskytovateľovi iba počas trvania poskytovania služby. Poskytovateľ v prípade opodstatnenej pripomienky (nespokojnosti) k odprezentovanej reklame (spotu) vyvinie maximálne úsilie k odstráneniu tejto skutočnosti a zosúladeniu k spokojnosti Objednávateľa. V prípade ak uvedené oznámenie nebude uskutočnené v stanovenej lehote, má sa za to, že reklama bola Poskytovateľom odprezentovaná riadne a včas, v súlade s objednávkou, prípadne dohodou medzi Objednávateľom a Poskytovateľom.

6.3 Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah zverejnenej reklamy. V prípade, ak akákoľvek tretia strana vznesie akýkoľvek nárok z dôvodu porušenia jej práv spôsobený obsahom zverejnenej reklamy je Objednávateľ povinný vykonať všetky potrebné právne a organizačné opatrenia, aby zabránil poškodeniu dobrého mena Poskytovateľa. Objednávateľ je povinný bezodkladne poskytnúť osobe, ktorej práva boli porušené zverejnením reklamy, písomné vyhlásenie, z ktorého bude vyplývať, že za obsah a prípadné následky zodpovedá v celom rozsahu výlučne Objednávateľ.

6.4 Objednávateľ preberá plnú zodpovednosť za obsahovú stránku reklamy a zbavuje Poskytovateľa povinností vyplývajúcich z nárokov akejkoľvek povahy uplatňovaných voči nemu tretími osobami, a to hlavne nárokov uplatňovaných v spojení s ustanoveniami zákonov upravujúcich a definujúcich nekalú súťaž a autorské právo.

6.5 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť prípadnú škodu alebo sankciu uplatňovanú voči Poskytovateľovi a vyplývajúcu z obsahu reklamného spotu.

7.  Ukončenie zmluvy

7.1 Poskytovateľ je oprávnený Zmluvu (bez ohľadu na to, či je uzatvorená na dobu určitú alebo neurčitú) kedykoľvek ukončiť písomnou výpoveďou doručenou Objednávateľovi.

7.2 Poskytovateľ je tiež oprávnený vypovedať zmluvu z nasledujúcich dôvodov:

a) Objednávateľ nesplní alebo poruší akúkoľvek svoju povinnosť vyplývajúcu zo Zmluvy alebo týchto VOP;

b) Objednávateľ nereaguje po dobu dlhšiu ako tridsať dní na písomnú požiadavku zo strany Poskytovateľa;

c) ak prezentácia, ktorá nebola v čase uzavretia zmluvy známa, podľa posúdenia Poskytovateľa svojim obsahom alebo formou je v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky, etickým zásadám reklamnej praxe alebo dobrými mravmi;

d) nastane akákoľvek skutočnosť, ktorá môže mať vplyv na bezporuchový priebeh poskytovania služieb;

e) dôjde k zmenám v hospodárskej situácii Objednávateľa, ktoré podľa názoru Poskytovateľa môžu mať negatívny vplyv na schopnosť Objednávateľa plniť si svoje povinnosti voči Poskytovateľovi;

f) nastane skutočnosť odôvodňujúca pochybnosti o ďalšom plnení záväzkov zo strany Objednávateľa

7.3 Zmluvu uzatvorenú na dobu neurčitú môže Objednávateľ kedykoľvek vypovedať, a to aj bez uvedenia dôvodu.

7.4 Výpovedná doba je jeden kalendárny mesiac a začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy bola výpoveď doručená.

7.5 Výpoveď zmluvy nemá žiadny vplyv na povinnosť Objednávateľa splniť si všetky záväzky voči Poskytovateľovi vyplývajúce mu zo zmluvy (napr. zaplatenie odmeny, náhrady škody, ušlého zisku, zmluvných pokút, úrokov z omeškania a pod.).

7.6 Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených zákonom bez toho, aby mal voči Objednávateľovi akékoľvek záväzky. Poskytovateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť najmä v prípade, ak Objednávateľ je v omeškaní s úhradou akejkoľvek dlžnej čiastky viac ako 15 dní. V tomto prípade nemá Objednávateľ voči Poskytovateľovi žiadne nároky. Povinnosť Objednávateľa uhradiť Poskytovateľovi všetky čiastky podľa zmluvy, alebo zákona, ktoré sa stanú splatnými, alebo na ktoré vznikne Poskytovateľovi nárok do dňa, v ktorom odstúpenie nadobudne účinnosť, nie je odstúpením od zmluvy dotknutá. Zároveň, pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, v prípade odstúpenia od zmluvy nie je Poskytovateľ povinný vrátiť Objednávateľovi akékoľvek plnenie, ktoré obdržal od Objednávateľa.

7.7 Poskytovateľ a Objednávateľ môžu zmluvu ukončiť aj písomnou dohodou. Povinnosť Objednávateľa uhradiť Poskytovateľovi všetky čiastky podľa zmluvy a zákona, ktoré sa stanú splatnými, alebo na ktoré vznikne Poskytovateľovi nárok, nie je uzatvorením dohody o ukončení zmluvy dotknutá.

8.  Záverečné ustanovenia

8.1 Vzťahy zmluvných strán, vyplývajúce zo Zmluvy a VOP a bližšie neupravené v Zmluve ani vo VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky s prihliadnutím na obchodné zvyklosti všeobecne zachovávané v príslušnom obchodnom odvetví.

8.2 Zmluvné strany sa dohodli, že  všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých na základe Zmluvy a týchto VOP alebo súvisiacich so Zmluvou a týmito VOP, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik Zmluvy, predložia na rozhodnutie:  v rozhodcovskom konaní Stálemu rozhodcovskému súdu v Banskej Bystrici zriadenému pri Rozhodcovský súd Banská Bystrica, s.r.o., IČO: 44 103 956, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 14652/S. Zmluvné strany sa rozhodnutiu vydanému v rozhodcovskom konaní podriadia s tým, že takéto rozhodnutie bude pre zmluvné strany konečné a záväzné.

8.3 Ak sa niektoré ustanovenie Zmluvy alebo VOP stane neplatným, nemá to vplyv na platnosť ostatných ustanovení Zmluvy a VOP. Ak je niektoré ustanovenie Zmluvy neplatné, alebo sa stane neplatným alebo neúčinným neskôr, zmluvné strany súhlasia, že ho nahradia ustanovením, ktoré sa najviac približuje pôvodnej vôli zmluvných strán a účelu Zmluvy.

V Michalovciach 1.1.2014